Wie zijn wij?

’t Startblok is gelegen in het meest noordelijke deel van de wijk de Valuwe. In deze wijk zijn we niet de enige basisschool. Twee katholieke basisscholen bevinden zich in de voedingsgebieden van
’t Startblok. Onze school maakt deel uit van de Stichting Invitare. 1 van deze 2 katholieke basisscholen ligt in de naastgelegen nieuwbouwwijk De Heeswijkse Kampen.
 
De populatie op ’t Startblok verschilt op een groot aantal gebieden; sociaal- emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, land van herkomst, levensbeschouwelijke overtuiging, opleidingsniveau van de ouders, sociaal milieu en financiële draagkracht. De schoolweging van
 ‘t Startblok bedraagt 33,6%. Dit vraagt van ons om naast de over te dragen basiskennis en in de visie en missie beschreven gebieden, te sturen op taal- en opvoedingsachterstanden,  sociaal emotionele ontwikkeling en executieve functies.
 
Onze school
De school is opgericht in 1984 en het nieuwe schoolgebouw  staat er sinds 2004. De school heeft een duidelijke plek in de wijk en heeft door haar laagdrempeligheid en toegankelijkheid een verbindende functie in de wijk.
De school schommelt rond het leerlingaantal van 320 leerlingen verdeeld over 15 groepen. De school biedt mogelijkheden voor diverse inwoningspartners. Bijvoorbeeld een inpandige peuterspeelzaal, een welzijnsorganisatie (sociom). Naast de school staat een BSO waarmee samengewerkt wordt.
 
Het team bestaat uit 34 personen. Veelal parttimers. Naast de directie zijn er;
  • vier interne leerlingbegeleiders/ bouwleiders,
  • een schoolopleider
  • een coördinator begaafdheid
  • een ict-er
  • een conciërge
 
Tijdens school 2019-2020 en schooljaar 2020-2021 zijn er veel nieuwe mensen in het team bijgekomen. het betreft veel jongere leerkrachten. Daarnaast heeft er door het vertrek van een Intern Begeleider ook een wijziging in de organisatie van Intern begeleiders en bouwleiders plaatsgevonden. Hierdoor is ook het Management Team gewijzigd.
 
Cultuur:
‘t Startblok kenmerkt zich door een uitnodigende, laagdrempelige, transparante cultuur waarin de openbare gedachte  ‘Niet apart, maar samen’  zichtbaar is in de intensieve contacten met ouders en omgeving .
 
Over het algemeen zijn de leerlingen op ‘t Startblok geordend op leeftijd, maar de school ontwikkelt zich richting een organisatie waarbij leerlingen in variërende instructiegroepen ingedeeld worden en waar meer professionals verantwoordelijk zijn voor een grotere groep kinderen en meerdere ogen het kind volgen.
 
De regio waarin Cuijk gelegen is wordt bestempeld als laaggeletterd. Je mag de wijk de Valuwe daar een exponent van noemen. De wijk de Valuwe kent veel goedkope huurwoningen die een publiek trekken waarin vaker dan gemiddeld taal- en opvoedings achterstanden voorkomen. We zien dat de onderinstroom op ‘t Startblok verzwaard en dat de bovengenoemde achterstanden steeds nijpender worden en de uitdaging voor ons groter.  40% van onze kinderen komen uit de naastgelegen nieuwbouwwijk de Heeswijkse Kampen. Dit alles maakt dat we een grote diversiteit aan onderwijsbehoeften op ‘t Startblok tegenkomen.
 
De omgeving ziet ‘t Startblok als een school die sterk is in het inspelen op verschillen in onderwijsbehoeften en als een school die meer dan gemiddeld oog heeft voor de brede ontwikkeling van kinderen waarbij welbevinden voor elk kind de basis vormt. Dit zorgt ervoor dat ouders met kinderen die wat extra’s nodig hebben (van ontwikkelingsachterstanden tot ontwikkelingsvoorsprongen), zich bij ons melden.
 
De afgelopen jaren heeft ‘t Startblok zich door middel van Jeelo, PBS, een interne en externe plusklas geprofileerd als een innovatieve, op ontwikkeling gerichte school. Hiermee vestigde onze school met enige regelmaat de plaatselijke, regionale en soms landelijke aandacht op zich.
De recente keuze ( 2019) voor de Stichting leerKRACHT-aanpak heeft binnen het team van onderwijsgevenden enthousiasme losgemaakt en trekt ook onderwijsgevenden naar onze school..  
Het bovenstaande maakt dat de instroom van kinderen ‘breed’ blijft en er een mooie mix en diversiteit ontstaat en tegelijk een uitdaging oproept.
 
De basis van ons onderwijs bestaat uit aandacht voor welbevinden als basis om tot leren te komen. De PBS-aanpak helpt ons om dit te realiseren.
Met methoden voor rekenen, taal en lezen werken we doelgericht en kijken we kritisch wat we aanbieden op basis van de onderwijsbehoeften van onze kinderen.
Met Jeelo stimuleren we de brede ontwikkeling van kinderen op een projectmatige wijze. Hierin ontwikkelen we de diversiteit aan talenten bij kinderen en maken ze kennis met vaardigheden en competenties die nodig zijn om in de 21e eeuw succesvol te zijn.
 
Op ‘t Startblok worden de lessen rekenen, taal en lezen per blok door de leerkrachten van de parallelgroepen samen voorbereid en wordt doelgericht gekeken naar welke leerlingen welke instructies nodig hebben
De instructies worden minimaal op drie niveaus aangeboden en door samen te werken met parallelgroepen zijn er mogelijkheden om meer instructieniveaus te bedienen.. Daarnaast werken de leerlingen aan dag- en weektaken waardoor zij zelfstandig worden in leren en plannen. Zo proberen wij een balans te creëren tussen zelfgestuurd en gestuurd onderwijs.
 
Kinderen voor wie deze instructieniveaus niet toereikend zijn krijgen op ‘t Startblok in voorkomende gevallen een aanbod door een onderwijsassistent die dicht bij de groep functioneert.
Kinderen met ernstige leerproblemen krijgen extra hulp via een arrangement (Passend Onderwijs Stromenland) en zij die meer aankunnen bieden we op ‘t Startblok extra leerstof en we ‘dikken de reguliere leerstof in’.  Op ‘t Startblok hebben we een begaafden coördinator die elke week een dagdeel onderwijs verzorgt aan kinderen die extra uitdaging nodig hebben. de bovenschoolse plusklas heeft ook een plek in het gebouw.
 
Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen krijgen waar ze recht op hebben. Per nieuw aangemelde leerling (bij zij-instromers en driejarigen) wordt er gekeken naar de onderwijsbehoefte van de leerling en de draagkracht van de groep/leerkracht. Het onderwijs moet zo passend mogelijk zijn voor alle kinderen. Wij houden ons het recht voor om op bovenstaande gronden een kind aan te nemen dan wel een andere onderwijsplek te adviseren. (zie beleid Invitare ‘toelating en aanmelding)