Positive Behavior Support

Als school investeren we in het welbevinden van kinderen en de groepsvorming. Door middel van een gedragstraject, beschreven in ons gedragslogboek, maken we expliciet ruimte voor het omgaan met elkaar en het maken van gedragsafspraken op school- en groepsniveau. Om structureler en gedurende een heel schooljaar aandacht te houden voor positief gewenst gedrag en om als leerkrachten preventiever te werken, hebben we het traject Positive Behavior Support (PBS), positief bekrachtigen, ingezet.
Hierbij staan aandacht voor ontwikkeling, kansen en mogelijkheden van kinderen voorop.
 
We gaan hierbij uit van 3 kernwaarden;
verantwoordelijkheid, respect en samen plezier.
 
De 5 pijlers van PBS zijn;
 

  • Schoolbreed: werken vanuit gedeelde waarden (en deze zichtbaar maken en uitdragen)
  • Preventie staat centraal: zoveel mogelijk voorkomen van probleemgedrag (duidelijke structuur, aandacht voor ongewenst gedrag minimaliseren, eenduidige consequenties en wijze van aanspreken)
  • Positieve benadering: een PBS-school maakt verwachtingen concreet, leert gewenst gedrag aan en bekrachtigt dit gedrag systematisch.
  • Besluitvorming/sturing op basis van data/gegevens
  • Samenwerking met ouders en ketenpartners (conciërge, BSO, TSO, gemeente, CJG, enz.)

 
De uitgangspunten van PBS sluiten aan bij onze kernwaarden en streefbeelden. Met name de aandacht voor het positieve, het actief negeren van klein negatief gedrag, het stellen van helder gewenst gedrag en het maken van eenduidige schoolafspraken zorgen voor een positief pedagogisch klimaat voor alle betrokkenen. Hiermee leggen we een basis waardoor alle kinderen van ‘t Startblok zich veilig voelen en optimaal tot leren kunnen komen
 
Door middel van lessen in sociale vaardigheidsaspecten en groepsvormende spellen leggen we in de eerste 8 weken van het  schooljaar bewust de basis voor ‘het welbevinden’ van de kinderen gedurende de rest van het schooljaar. Vlak na de kerst- en meivakantie investeren we nog eens in deze afspraken en groepsvorming.
PBS heeft op ‘t Startblok een verankerde plek gekregen en zit in het systeem van de Startblokleerkrachten.
 
Voor een algemene uitleg over PBS;  https://www.swpbs.nl/pbs