Visie van ‘t Startblok

Op `t Startblok vinden we het welbevinden van leerlingen de basis van de ontwikkelmogelijkheden van een kind.
Dit is het fundament en de basis laag van ons onderwijs. Daarop worden de andere lagen gestapeld. Hieronder vindt u daar een visuele weergave van.


De leerkracht doet er toe op ’t Startblok. Haar of zijn kwaliteit en de wijze waarop hij/zij deze inzet maakt een verschil in ons onderwijs. De leerkracht is de professional die naar leerlingen, ouders en externen altijd zorgt dat hij/zij met overzicht over het hele proces de juiste stappen neemt. Daarom hebben we op de achterkant van onze kernwaarden de leerkracht competenties beschreven die een leerkracht op `t Startblok moet bezitten.

De leerkracht zorgt voor een veilige omgeving, een goed pedagogisch klimaat en voor welbevinden bij de leerlingen en zet hierbij SWPBS in. Succeservaringen worden en gewenst gedrag worden benadrukt en bekrachtigd. Je mag er op ’t Startblok zijn zoals je bent. Dat is het vertrekpunt voor ontwikkeling. Alle geledingen binnen ’t Startblok gaan op een respectvolle manier met elkaar om waarbij we erkennen dat er verschillen mogen zijn en dat fouten maken leidt tot leren. We gaan uit van een growth mindset en op deze wijze benaderen we onze kinderen. Elke dag worden we samen een beetje beter.

In deze omgeving willen we de talenten van een ieder benutten. We willen de kansen zien en de lat hoog leggen. Dit is zichtbaar in het brede aanbod. We gaan uit van ontwikkeling en groei en van pedagogisch optimisme. Ieder op zijn/ haar eigen niveau en binnen elke geleding van de school. Ontwikkeling is een oneindig proces, waarop iedereen binnen ’t Startblok wordt aangesproken. Dit is zichtbaar binnen de Jeelo projecten. (zie elders op de website) hier een linkje naar de Jeelo uitleg

Binnen een cultuur van transparantie en open communicatie praten we met elkaar over onderwijs en met en over kinderen. De Stichting leerKRACHT-aanpak die we op ‘t Startblok hanteren zorgt ervoor dat we elke dag samen een beetje beter worden. (zie elders op de website). Hier een linkje naar Stichting leerKRACHT- uitleg

Voortdurend binnen alle geledingen evalueren en reflecteren in een cyclisch proces gericht op verbetering en ontwikkeling moet een ingeslepen automatisme worden. We willen op `t Startblok meer doelgericht zijn dan activiteitgericht.

Van - en met elkaar leren in diverse samenstellingen (gebruik makend van coöperatieve werkvormen) en in verbinding met de maatschappij, vraagt van leerkrachten en leerlingen diverse vaardigheden en competenties.
Deze vaardigheden en competenties komen impliciet en gepland terug in ons onderwijsaanbod. De Jeelo-projecten spelen hier op effectieve wijze op in.

De vaardigheden die leerlingen nodig hebben om succesvol te zijn in de 21e eeuw komen systematisch aan bod in de Jeelo-projecten. We geloven dat in de razendsnel veranderende maatschappij naast taal en rekenen en zaakvakken, competenties als samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden van groot belang zijn. Een betrokken, ondernemende, nieuwsgierige en reflecterende houding is de grootste voorwaarde om tot leren te komen.

In dit hele proces werken we aan zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van leerlingen. Door middel van onze aanpak ‘Begeleid Zelfstandig Leren’ geven we kinderen de vaardigheden mee die nodig zijn om zelfstandig en zelfverantwoordelijk te leren.

We willen de leerlingen eigenaar maken van hun eigen leerdoelen. Deze doelen zijn leidend voor het handelen van leerkrachten en kinderen. De leerkrachten en de leerling worden gestimuleerd om kritisch na te denken over de wijze waarop deze doelen gehaald kunnen worden (in plaats van klakkeloos de methodedoelen te volgen). Steeds vaker maken kinderen in overleg met de leerkrachten keuzes in hun leerproces. Hiermee proberen we de kinderen steeds meer eigenaar te maken van hun eigen doelen en leerproces. De basis hiervoor is een ontwikkelgesprek met elk kind of met clusters van kinderen over zijn/haar/hun doelen. Van belang hierbij is dat leerkrachten vaardig zijn in het lezen en analyseren van opbrengsten. Dit is immers het vertrekpunt voor de leerling op weg naar het gestelde doel. Transparant omgaan met de resultaten uit ons onderwijs maakt dat we (kinderen en leerkrachten) ons zelfkritisch opstellen en open staan voor feedback van alle belanghebbenden.

In ons schoolplan, de schoolgids, de informatiekalender en diverse regelingen en protocollen, die u kunt vinden onder het kopje downloads kunt u de uitwerking  van onze visie en missie lezen.