Inschrijven

Uw zoon/dochter heeft de leeftijd bereikt dat u zich gaat oriënteren op een basisschool. Om een goede keuze te kunnen maken wilt u de sfeer proeven, wilt u een goed gevoel krijgen en meer weten over de mogelijke basisschool.
 
Daarom maken we graag een persoonlijke afspraak  met u voor een rondleiding en
een kennismakingsgesprek.
U kunt een telefonisch of via de mail een afspraak maken.
Telefoonnummer;       0485-313088
Mailadres;                   info.startblokcuijk@stichting-invitare.nl
 
U kunt, wanneer u dat wilt, uw zoon of dochter meenemen tijdens het kennismakingsgesprek. U krijgt een rondleiding door ons gebouw. Op deze manier kunt u een eerste indruk opdoen. Wanneer u op dat moment al de keuze maakt om uw kind in te schrijven en als school ziet dat we voldoende aan kunnen sluiten bij wat uw kind nodig heeft, dan geven we u het inschrijfformulier mee.

We vragen u om dit inschrijfformulier zo spoedig mogelijk weer op school af te geven of aan ons toe te sturen. U ontvangt daarna een bevestiging van inschrijving.

Ongeveer twaalf weken voordat uw zoon of dochter vier jaar wordt, ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Bij deze uitnodiging ontvangt u een vragenlijst ter voorbereiding op het intakegesprek. We vragen u de ingevulde vragenlijst binnen twee weken na ontvangst op school af te geven of aan ons toe te sturen. Deze vragenlijst vormt de basis voor het intakegesprek.
 
Het is van belang dat wij in het bezit zijn van alle beschikbare informatie over uw kind. Op deze manier kunnen wij goed aansluiten op de behoefte en ontwikkeling van uw kind.

Wanneer u het aanmeldingsformulier ondertekent, geeft u ons toestemming de benodigde informatie op te vragen en uit te wisselen met de instanties die te maken hebben met de zorg over uw kind. Wij verwachten dat u alle noodzakelijke gegevens (die van belang zijn als het gaat om de vraag of uw kind op onze school op de juiste plaats terecht komt) aan ons doorgeeft. 

Als uw kind ingeschreven kan worden op ’t Startblok ontvangt u ongeveer een maand voor de eerste schooldag een bericht van de toekomstige leerkracht van uw kind. De leerkracht maakt met u een afspraak over vijf dagdelen waarop uw kind en u zelf mee mogen lopen in de groep waarin uw kind geplaatst wordt. Wij vinden het prettig als u één of twee keer  aanwezig bent. De gang van zaken op school wordt dan duidelijk. U krijgt ook een folder over het wel en wee in de kleutergroepen. Op het moment dat uw kind daadwerkelijk vier jaar is, gaan we ervan uit dat hij of zij alle dagen naar school komt.

Bij de indeling van de nieuwe kinderen wordt rekening gehouden met het belang van het individuele kind, het schoolbelang en het groepsbelang. We streven naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling van de kinderen over de diverse groepen (jongens/meisjes, zorgleerlingen, aantal leerlingen en dergelijke). De schoolleiding neemt de beslissing bij de verdeling van de kinderen.
 
Wanneer u een kind heeft aangemeld voor een hogere groep, dan kan uw zoon of dochter in overleg met de leerkracht een kennismakingsbezoek brengen aan de nieuwe groep. We vinden het belangrijk goed aan te sluiten bij de ontwikkeling van onze nieuwe leerlingen. We zullen daarom altijd informatie opvragen bij de vorige school.