Ons team

Op ‘t Startblok zijn veel mensen actief om ervoor te zorgen dat de kinderen goed onderwijs krijgen. Een team van mensen is samen verantwoordelijk voor het onderwijs en onze kinderen. Dit zijn mensen met verschillende functies, taken, professionaliteit en deskundigheid.

De groepsleerkrachten
Elke groep werkt onder leiding van één of twee leerkrachten. Zij verzorgen het onderwijs in de groep en zijn verantwoordelijk voor het volgen van de ontwikkelingen van elk kind uit de groep. Ook onderhouden zij de primaire contacten met de ouders/verzorgers.

De onderwijsassistenten
De onderwijsassistent is op `t Startblok een functionaris die in de groep, samen met de leerkracht kinderen begeleid.

De intern begeleiders (IB’ers)
De leerlingenzorg valt onder de verantwoordelijkheid van de intern begeleiders. Via een leerlingvolgsysteem volgen de leerkrachten de ontwikkeling van kinderen. Daar waar sprake is van trage ontwikkeling, stagnatie of heel snelle ontwikkeling willen we met ons onderwijs op de juiste manier aansluiten bij het kind. De intern begeleider adviseert, ondersteunt en begeleidt de leerkrachten en onderhoudt waar nodig het contact met externen.
Daarnaast coachen de intern begeleiders  de leerkrachten zodat we als school, maar ook als leerkracht zelf, kritisch naar onszelf blijven kijken. Dit coachen gebeurt eens per twee jaar bij elke leerkracht middels School Video Interactie Begeleiding (SVIB). 

Remedial teachers(RT’ers/co-teachers)
Er zijn kinderen die een heel specifiek spraak-, taal-, visueel, auditief, cognitief of gedragsprobleem hebben. Voor deze kinderen bieden de RT’ers extra hulp door pre-teaching of remedial teaching. Signalering van deze kinderen gebeurt onder meer met het leerlingvolgsysteem. We zetten de RT’ers doelmatig in. De beperkte beschikbare tijd dwingt ons hierin als school keuzes te maken.

Tutoren
In de groepen 1/2 werken we met Jeelo-LOGO3000 en KIJK. De tutor speelt een belangrijke rol in het werken met deze methode. Zij werkt afzonderlijk met kinderen en bereidt ze voor op onder andere de talige kant van de thema’s (d.m.v. pre-teaching). Zij geeft ook extra begeleiding aan kinderen die op andere vlakken individuele hulp nodig hebben.

Vrijwilligers
Op `t Startblok zetten we op diverse manieren vrijwilligers in. Dichtbij de kinderen en wat verder weg, in de vorm van een ondersteunende conciërge.

ICT-coördinator
Stichting Invitare heeft een I-coach. De ondersteuning die hij biedt is voornamelijk gericht op het onderwijskundige aspect van ICT. Daarnaast kunnen leerkrachten bij hem terecht met technische vragen. De dagelijkse (en meestal technische) vragen worden beantwoord door de conciërge.

De conciërges
De conciërge zorgt voor het beheer van de leermiddelen, de abonnementen, het kopieerwerk, het bijhouden van de website, administratieve ondersteuning van de directie, reparaties en de boodschappen.
Ter ondersteuning van de conciërges hebben we veel vaste vrijwilligers die helpen met bovenstaande taken.

Medewerkers onderhoud
`t Startblok neem haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en werkt nauw samen met organisaties die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen laten participeren.
Deze mensen zorgen samen met de medewerkers van het schoonmaakbedrijf voor een schone, opgeruimde en uitnodigende school.

Stagiaires
Studenten van de lerarenopleiding Pabo in Nijmegen lopen stage om het vak van leerkracht goed onder de knie te krijgen. Sinds 2008 werken we met studenten volgens het ‘samen opleiden in de school’ concept. Er is binnen de stichting een schoolopleider aangesteld om studenten en mentoren te begeleiden. Jaarlijks bieden wij stageplaatsen aan. Ook studenten van de ROC-opleiding voor onderwijsassistent lopen bij ons stage.  Zij zijn voornamelijk in de groepen 1/2  te vinden. Daarnaast zijn er nog de zogenaamde snuffelstages voor leerlingen van het Merletcollege. Een leerkracht en onderwijsassistent van ’t Startblok zijn stage coördinator en aanspreekpunt.

Bouwleiders
’t Startblok is een grote school. De grootte van de school vraagt om een duidelijke organisatie. Daarom hebben we onze groepen verdeeld in vier ‘bouwen’. Elke bouw wordt geleid door een Bouwleider/ Intern Begeleider. Deze bouwleider/ Intern Begeleider is voor 2 dagen vrijgesteld van lesgevende taken.

Het ManagementTeam (MT)
Het MT bestaat uit de bouwleiders/ intern begeleiders en de directie van ’t Startblok. Zij komen driewekelijks bij elkaar in een MT-vergadering en wekelijks in een bordsessie. Het MT ontwikkelt beleid samen met het team en zorgt er voor dat in de praktijk landt. De MT–leden nemen het voortouw in de verschillende schoolontwikkeltrajecten.

De directie
De schoolleiding is verantwoordelijk voor de integrale leiding van de school.