Medezeggeschapsraad

Ouders die over de gang van zaken binnen de school willen meepraten, kunnen dat doen via de medezeggenschapsraad. Via de MR kunnen ouders meebeslissen over belangrijke schoolaangelegenheden. De medezeggenschapsraad bestaat uit vier vertegenwoordigers van het personeel en vier van de ouders. De leden worden gekozen voor een termijn van vier jaar. Iedere vier jaar zijn er verkiezingen voor de MR. In principe mag iedere ouder meedoen aan de verkiezingen voor de oudervertegenwoordigers in de MR. Het schoolbestuur is verplicht over zaken die het beleid van de school betreffen, advies of instemming te vragen aan de MR. De taken en bevoegdheden van de MR liggen vast in een reglement. Hier vindt u ook het Statuut MR.
Deze bevoegdheden gaan over zaken als: schoolvakanties, organisatie van de school, formatieplan, samenwerking met andere scholen etc. Daarnaast kan de MR ongevraagd voorstellen doen over alle aangelegenheden die de school aangaan. Naast de MR bestaat ook de GMR. Dit is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van alle scholen binnen Stichting Invitare ( waar ‘t Startblok onderdeel van uitmaakt). Hier worden schooloverstijgende zaken besloten zoals bestuursformatieplan, personeelsbeleid etc. Hierin nemen twee leden van de MR van iedere school van het samenwerkingsverband zitting. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Dit betekent dat u als toehoorder aanwezig kunt zijn. De MR is er voor u.
Als u iets niet naar genoegen met de groepsleerkracht of de directie kunt bespreken of u heeft meer vragen over het werk van de MR blijf daar dan niet mee rondlopen maar neem contact op met een van de MR-leden of via de mail: mrstartblok@stichting-invitare.nl.    
De medezeggenschapsraad maakt van elke vergadering een verslag Dit verslag is openbaar en in te zien op school.

Voorzitter

Kürşat Kalin

Oudergeleiding

Lid

Hanneke Poels

Oudergeleiding

Lid

Leon van Roosmalen

Oudergeleiding

Lid

José Vis              

Oudergeleiding

Penningmeester

Ilone Gevers

Personeelsgeleiding

Secretaris

Ellen Vloet

Personeelsgeleiding

Lid

Bauke Weijers

Personeelsgeleiding

Lid

Patricia Toonen

Personeelsgeleiding              
Voorzitter Kursat Kalin Oudergeleiding
  Lid Hanneke Poels Oudergeleiding
Lid Leon van Roosmalen Oudergeleiding
Lid Jose Vis Oudergeleiding
Penningmeester Ilone Gevers Personeelsgeleiding
  Lid Bauke Weijers Personeelsgeleiding
Secretaris Ellen Vloet Personeelsgeleiding
Lid Patricia Toonen Personeelsgeleiding


bereikbaar via mrstartblok@stichting-invitare.nl